javascript

ความรู้พื้นฐาน

คีย์เวิร์ดและคำสงวน
comment
ตัวแปร
การตั้งชื่อตัวแปร
ขอบเขตตัวแปร

form

การอ้างอิง element ใน form
การเปลี่ยน action ของ form
การเช็คค่าของ radio box


string

การค้นหาตำแหน่งของข้อความใน string
การแทนที่ข้อความใน string
รูปแบบของ string


ทั่วไป

การปรับปรุงไฟล์ครั้งหลังสุด
รายการ event
การหาจำนวน link ในหน้าweb
การหาข้อมูลของ browser ด้วย javascript
การหาข้อมูล version ของ browser ด้วย javascript
การแสดงข้อความด้วย dialog box ใน javascript
การรับค่าการยืนยันด้วย dialog box confirm ใน javascript

menu