การค้นหาตำแหน่งของข้อความใน string

<body>
<script langusge="javascript">
var str="tokyo new york";
var addressstr=str.search("new");
document.write(addressstr);
</script>
</body>

ใช้ฟังก์ชัน search ของ string จะได้ตำแหน่งที่ 6

menu javascript