รายการ event

event ใน javascript มีมากมายเช่น

onabort เกิดเมื่อการโหลดรูปถูกยกเลิก
onback เกิดเมื่อมีการกดปุ่ม back บน toolbar
onbeforecopy เกิดทันทีก่อนที่จะมีการ copy ลง clipboard
onbeforecut เกิดทันทีก่อนที่จะมีการ cut ลง clipboard
onbeforepaste เกิดทันทีก่อนที่จะมีการ paste จาก clipboard
onblur เกิดเมื่อ element ไม่ถูก focus
onchange เกิดเมื่อผู้ใช้เปลี่ยนข้อมูลใน element
onclick เกิดเมื่อผู้ใช้ click เมาส์บนobject
ondblclick เกิดเมื่อผู้ใช้ double click เมาส์บนobject
onerror เกิดเมื่อมี error ในการโหลด document หรือ รูป
onfocus เกิดเมื่อ element ถูก focus
onkeydown เกิดเมื่อมีการกด keyboard
onkeypress เกิดเมื่อมีการพิมพ์ keyboard
onkeyup เกิดเมื่อมีการปล่อยปุ่มกด keyboard
onload เกิดเมื่อมีการโหลดเว็บเพจหรือรูป
onmousedown เกิดเมื่อมีการกด mouse
onmousemove เกิดเมื่อมีการเคลื่อน mouse
onmouseout เกิดเมื่อมีการเคลื่อน mouse ออกนอกพื้นที่ element
onmouseover เกิดเมื่อมีการเคลื่อน mouse อยู่บนพื้นที่ element
onmouseup เกิดเมื่อมีการปล่อยปุ่มกด mouse
onmouseup เกิดเมื่อมีการปล่อยปุ่มกด mouse
onreset เกิดเมื่อมีการกดปุ่ม reset
onresize เกิดเมื่อมีการขยายขนาดของ window
onselect เกิดเมื่อมีการ select ช้อความ
onsubmit เกิดเมื่อมีการกดปุ่ม submit
onunload เกิดเมื่อผู้ใช้ออกจากเว็บเพจ

menu javascript