การปรับปรุงไฟล์ครั้งหลังสุด

สามารถอ้างอิงวัน เวลาการปรับปรุงไฟล์ครั้งหลังสุด
document.lastModified

ตัวอย่าง
<HTML>
<HEAD></HEAD>
<BODY>
<script language=javascript>
document.write(document.lastModified);
</script>
</BODY>
</HTML>
จากตัวอย่างเป็นการพิมพ์ค่าวัน เวลา ในการปรับปรุงไฟล์ครั้งหลังสุดออกมาทาง browser

menu javascript