การอ้างอิง element ใน form

สามารอ้างอิงได้หลายแบบเช่น
document.getElementById("id ของ element");
document.getElementsByName("name ของ element");
document.all.id ของ form.id ของ element;
document.all.id ของ form[index ของ element];
document.all.id ของ form["name ของ element"];

ตัวอย่าง
<HTML>
<HEAD></HEAD>
<BODY>
<FORM NAME="formNAME1" id="formID1" method="post" action="Noname1.html" onsubmit="showvalue()">
<INPUT NAME="textboxNAME1" TYPE="text" id="textboxID1" value="TEST">
<INPUT TYPE="submit" name="submit1">
</FORM>
<script language=javascript>
var a=document.getElementById("textboxID1");
var b=document.getElementsByName("textboxNAME1");
var c=document.all.formID1.textboxID1;
var d=document.all.formID1[0];
var e=document.all.formID1["textboxNAME1"];
document.write('การอ้างอิงโดยใช้ document.getElementById("textboxID1") มีvalue = '+a.value+"<br>");
document.write('การอ้างอิงโดยใช้ document.getElementsByName("textboxNAME1")[0] มีvalue = '+b[0].value+"<br>");
document.write("การอ้างอิงโดยใช้ document.all.formID1.textboxID1 มีvalue = "+c.value+"<br>");
document.write("การอ้างอิงโดยใช้ document.all.formID1[0] มีvalue = "+d.value+"<br>");
document.write('การอ้างอิงโดยใช้ document.all.formID1["textboxNAME1"] มีvalue = '+e.value+"<br>");
</script>
</BODY>
</HTML>

menu javascript