ขอบเขตของตัวแปร

ตัวแปรจะมีขอบเขตอยู่ 2 แบบคือ Global และ Local
ตัวแปรที่ประกาศนอกฟังก์ชันจะเป็นตัวแปรแบบ Global
ตัวแปรที่ประกาศในฟังก์ชันจะเป็นตัวแปรแบบ Local

ตัวอย่างขอบเขตตัวแปร

<script type="text/javascript">

function printValue(){
var myvariable=123;
document.write(myvariable);  // พิมพ์ค่าตัวแปรออกมาคือ 123
}

printValue();
document.write(myvariable);  // error เพราะไม่มีตัวแปรนี้ ตัวแปรนี้รับรู้แค่ใน function
</script>


การตัดคำว่า var ออกจะทำให้ตัวแปรกลายเป็น Global
ตัวอย่าง
<script type="text/javascript">

function printValue(){
myvariable=123;
document.write(myvariable);  // พิมพ์ค่าตัวแปรออกมาคือ 123
}

printValue();
document.write(myvariable);  // พิมพ์ค่าตัวแปรออกมาคือ 123
</script>

กลับ menu javascript