รูปแบบของ string

ฟังก์ชันที่ใช้กำหนดรูปแบบของ string เช่น
big ตัวใหญ่
bold ตัวหนา
fontcolor สีตัวอักษร
fontsize ขนาดตัวอักษร
italics ตัวเอียง
small ตัวเลข
sub ตัวห้อย
sup ตัวยก
toLowerCase ปรับตัวอักษรเป็นตัวอักษรเล็ก
toUpperCase ปรับตัวอักษรเป็นตัวอักษรใหญ่

<body>
<script langusge="javascript">
var str="tokyo new york";
document.write(str.italics());
document.write("<BR>");
</script>
</body>

จะพิมพ์ข้อความว่า tokyo new york ในรูปแบบตัวเอียง
การทำหลายแบบก็สามารถทำได้เช่น
var str1="tokyo";
var str2=str1.italics().fontcolor("blue").bold().fontsize("18pt");


menu javascript