การหาข้อมูลของ browser ด้วย javascript

ใช้ navigator.appName , navigator.appName , navigator.userAgent

ตัวอย่าง
<HTML>
<HEAD> </HEAD>
<BODY>
<script language=javascript>
document.write("ข้อมูล appName : ");document.write(navigator.appName);
document.write("<BR>");
document.write("ข้อมูล appCodeName : ");document.write(navigator.appName);
document.write("<BR>");
document.write("ข้อมูล userAgent : ");document.write(navigator.userAgent);
</script>
</BODY>
</HTML>

menu javascript