การเช็คค่าของ radio box

ใช้ properties checked ในการตรวจสอบ
document.ชื่อของform.ชื่อของradibox.checked เช่น

<FORM NAME="form1">
<INPUT TYPE="radio" NAME="choice" value="ออสเตรเลีย">
</FORM>

var r=document.getElementsByName("choice");
r.checked==true แปลว่ามีการเลือก radiobox นี้


ตัวอย่าง
<HTML>
<HEAD>
<script language=javascript>
function checkradio(){
var r=document.getElementsByName("choice");
for(i=0;i<r.length;i++){
if(r[i].checked==true){
alert("คุณเลือก"+r[i].value);
}
}
}
</script>
</HEAD>
<BODY>
<FORM NAME="formNAME1" id="formID1" method="post" onsubmit="checkradio();">
new york อยู่ในประเทศใด<BR>
<INPUT TYPE="radio" NAME="choice" value="อเมริกา" checked=true>อเมริกา<BR>
<INPUT TYPE="radio" NAME="choice" value="ญี่ปุ่น">ญี่ปุ่น<BR>
<INPUT TYPE="radio" NAME="choice" value="ออสเตรเลีย">ออสเตรเลีย<BR>
<INPUT TYPE="radio" NAME="choice" value="แคนาดา">แคนาดา<BR>

<INPUT TYPE="submit" name="submit1" value="ตอบคำถาม">
</FORM>
</BODY>
</HTML>

ตัวอย่างจะแสดง dialog box บอกว่าเลือกอะไร

menu javascript