การแสดงข้อความด้วย dialog box ใน javascript

ใช้ฟังก์ชัน alert ของ ออบเจ็กต์ window
window.alert("ข้อความ");

ตัวอย่าง
<HTML>
<HEAD> </HEAD>
<BODY>
<script language=javascript>
window.alert("Hello World");
</script>
</BODY>
</HTML>

จากตัวอย่างจะแสดง dialog box ขึ้นมาและแสดงข้อความว่า Hello World

menu javascript