การรับค่าการยืนยันด้วย dialog box confirm ใน javascript

ใช้ฟังก์ชัน confirm ของ ออบเจ็กต์ window
window.confirm("ข้อความ");
โดยข้อความคือข้อความที่ใช้แสดงใน dialog box
ค่าที่คืนมา ถ้า click OK จะ return ค่ามาเป็น true
ถ้า click Cancel จะ return ค่ามาเป็น false

ตัวอย่าง
<HTML>
<HEAD> </HEAD>
<BODY>
<script language=javascript>
var v = window.confirm("ตกลง หรือ ยกเลิก");
document.write(v);
</script>
</BODY>
</HTML>

จากตัวอย่างถ้า click OK จะพิมพ์ true แต่ถ้า click Cancel จะพิมพ์ค่า false
โดยข้อความที่แสดงใน dialog box คือ ตกลง หรือ ยกเลิก

menu javascript