การหาจำนวน link ในหน้าweb

ใช้ document.links.length ในการหาจำนวน link ในหน้าweb

ตัวอย่าง
<HTML>
<HEAD></HEAD>
<BODY>
<A HREF="http://www.google.com">google</A><BR>
<A HREF="http://www.yahoo.com">yahoo</A><BR>

<script language=javascript>
document.write("จำนวน link ใน หน้านี้มีจำนวน");
document.write(document.links.length);
document.write(" link");
</script>
</BODY>
</HTML>

menu javascript