การตั้งชื่อตัวแปร

 

การตั้งชื่อตัวแปรจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษร, underscore _ หรือ dollar sign $
ส่วนที่เหลืออาจจะเป็นตัวอักษร,underscores, dollar signs, หรือ ตัวเลข

ตัวอย่างการตั้งชื่อตัวแปร

var1
first
_i
$u


กลับ menu javascript