การเปลี่ยน action ของ form

สามารถเปลี่ยน action ของ form ได้จาก
document.ชื่อของ form.action

ตัวอย่าง
<HTML>
<HEAD></HEAD>
<BODY>
<FORM NAME="formNAME1" id="formID1" method="post" action="action0.html">
<INPUT NAME="textboxNAME1" TYPE="text" id="textboxID1" value="TEST">
<INPUT TYPE="submit" name="submit1">
</FORM>
<A HREF="#" onclick="changeaction1();">chang action to action1.html</A><BR>
<A HREF="#" onclick="changeaction2();">chang action to action2.html</A>
<script language=javascript>
function changeaction1(){
document.formNAME1.action="action1.html";
}

function changeaction2(){
document.formNAME1.action="action2.html";
}
</script>
</BODY>
</HTML>


จากตัวอย่างเป็นการเปลี่ยน action ตามการกด link

menu javascript