ตัวแปร

การประกาศตัวแปรจะใช้คำว่า var
ในภาษา javacript จะไม่มีการระบุชนิดของตัวแปรเหมือนภาษา c, c++, java

ตัวอย่างการประกาศตัวแปร

<script type="text/javascript">
var myvariable;
</script>

สามารถกำหนดค่าของตัวแปรตอนประกาศได้
ตัวอย่างการกำหนดค่าตัวแปรตอนประกาศ
<script type="text/javascript">
var myvariable=123;
</script>

สามารถกำหนดค่าของตัวแปรตอนประกาศหลายตัวแปรก็ได้
ตัวอย่างการกำหนดค่าตัวแปรตอนประกาศหลายตัวแปร
<script type="text/javascript">
var myvariable=123, a=1, b=2, c=3;
</script>

กลับ menu javascript