ฟังก์ชัน date_sub()
การใช้ฟังก์ชัน date_sub() (php 5.3 ขึ้นไป) เพื่อลบจำนวนวันเวลา

ฟังก์ชัน date_sub() ใช้สำหรับลดวันเวลาเข้าไปใน object datetime โดยส่งพารามิเตอร์แรกเป็นคลาส DateTime พารามิเตอร์ที่สองเป็นคลาส DateInterval


ตัวอย่าง

$date = new DateTime('2003-01-20');
date_sub($date, new DateInterval('P10D'));
echo $date->format('ปี Y เดือน m วัน d');

หรือเขียนรูปแบบฟังก์ชันทั้งหมดเป็น

$date = date_create('2003-01-20');
date_sub($date, date_interval_create_from_date_string('10 days'));
echo date_format($date, 'ปี Y เดือน m วัน d');

ผลลัพธ์
ปี 2003 เดือน 01 วัน 10

ตัวอย่างเป็นการลดจำนวนวันใน $date วันไป 10 วัน


กลับ menu php