คลาส DateInterval
การใช้คลาส DateInterval
เพื่อรับค่าระยะห่างของวันเวลา

การใส่พารามิเตอร์ให้ตอนเริ่มต้น object ใช้ตัวอักษร P นำหน้าวันเดือนปี และ T นำหน้าเวลาเช่น
Y แทน ปี
M แทน เดือน
D แทน วัน
W แทน สัปดาห์
H แทน ชั่วโมง
M แทน นาที
S แทน วินาที

ตัวอย่างเช่น

P2Y คือ 2ปี
P2YT5M คือ 2ปีกับ 5 นาที

ตัวอย่างการใช้งาน

<?php
$interval = new DateInterval('P2Y5M1DT2H10M30S');
print_r($interval);
?>

ผลลัพธ์

DateInterval Object ( [y] => 2 [m] => 5 [d] => 1 [h] => 2 [i] => 10 [s] => 30 [invert] => 0 [days] => 0 )

ตัวอย่างนี้เป็นการให้ค่าตัวแปร $interval เป็น 2ปี 5เดือน 1วัน 2ชั่วโมง 10นาที 30วินาที

menu php