ฟังก์ชัน date_format()
การใช้ฟังก์ชัน date_format() (php 5.2 ขึ้นไป) เพื่อจัดรูปแบบของวันเวลา

ตัวอย่าง

$date = new DateTime('2003-01-01');
echo $date->format('H:i:s d m Y');

หรือใช้รูปแบบฟังก์ชันทั้งหมด

$date = date_create('2003-01-01');
echo date_format($date, 'H:i:s d m Y');

ผลลัพธ์
00:00:00 01 01 2003

จากตัวอย่าง เป็นการพิมพ์ค่าวันเวลาของตัวแปร $date
การใช้ฟังก์ชัน date_format() รับค่าพารามิเตอร์แรกเป็น object ของคลาส DateTime ตัวที่สองเป็นแบบเดียวกับฟังก์ชัน date()กลับ menu php