พารามิเตอร์บางตัวที่สำคัญของฟังก์ชัน date()
พารามิเตอร์บางตัวที่สำคัญที่ใช้ส่งให้ฟังก์ชัน date()


วัน

พารามิเตอร์ คำอธิบาย ตัวอย่าง
d วันที่ ตัวเลข 2 ตัว 01 - 31
D วัน ตัวอักษร 3 ตัว Mon - Sun
j วันที่ ตัวไม่มี 0 นำหน้า 1 - 31
l (แอลตัวเล็ก) วัน เต็มข้อความ Sunday - Saturday
N วัน ตัวเลข 1แทนวันจันทร์ -7 แทนวันอาทิตย์ 1 - 7
S ลำดับต่อท้ายของภาษาอังกฤษ st, nd, rd or th
w วัน ตัวเลข 0 แทนวันอาทิตย์ -6 แทนวันเสาร์ 0 - 6
z วันของปี เริ่มจาก 0 -365 0 -365

 

สัปดาห์

พารามิเตอร์ คำอธิบาย ตัวอย่าง
W ตัวเลขสัปดาห์ที่เท่าไหร่ของปี เริ่มต้นที่วันจันทร์ 42 (สัปดาห์ที่ 42 ของปี)

 

เดือน

พารามิเตอร์ คำอธิบาย ตัวอย่าง
F ข้อความเต็ม ชื่อเดือน January
m ตัวเลขบอกเดือน มี 0 นำ 01 - 12
M ตัวย่อเดือน Jan
n ตัวเลขเดือนไม่มี 0 นำ 1 - 12
t จำนวนของวันในเดือน 28 - 31

 

ปี

พารามิเตอร์ คำอธิบาย ตัวอย่าง
L บอกว่าเป็น leap year หรือไม่

1 เป็น

0 ไม่เป็น

o ตัวเลข 4 ตัวแทนปี 2003
Y ตัวเลข 4 ตัวแทนปี 2003
y ตัวเลข 2 ตัวแทนปี 03 (แทน 2003)


เวลา

พารามิเตอร์ คำอธิบาย ตัวอย่าง
a am หรือ pm ตัวเล็ก am
A AM หรือ PM ตัวเล็ก AM
B Swatch Internet time 000 through 999
g รูปแบบชั่วโมง 12 ชั่วโมง ไม่มี 0 นำ 1 - 12
G รูปแบบชั่วโมง 24 ชั่วโมง ไม่มี 0 นำ 0 - 23
h รูปแบบชั่วโมง 12 ชั่วโมง มี 0 นำ 01 - 12
H รูปแบบชั่วโมง 24 ชั่วโมง มี 0 นำ 00 - 23
i นาที มี 0 นำ 00 - 59
s วินาที มี 0 นำ 00 - 59
u Microseconds (added in PHP 5.2.2) Example: 654321

 

นอกจากนี้ยังมีค่าคงที่ สำหรับส่งให้เป็นพารามิเตอร์ของฟังก์ชัน date() อีก
ค่าคงที่นี้อยู่ในคลาส DateTime คือ

ค่าคงที่ในคลาส DateTime

พารามิเตอร์ รูปแบบ
DateTime::ATOM Y-m-d\TH:i:sP
DateTime::COOKIE l, d-M-y H:i:s T
DateTime::ISO8601 Y-m-d\TH:i:sO
DateTime::RFC822 D, d M y H:i:s O
DateTime::RFC850 l, d-M-y H:i:s T
DateTime::RFC1036 D, d M y H:i:s O
DateTime::RFC1123 D, d M Y H:i:s O
DateTime::RFC2822 D, d M Y H:i:s O
DateTime::RFC3339 Y-m-d\TH:i:sP
DateTime::RSS D, d M Y H:i:s O
DateTime::W3C Y-m-d\TH:i:sP

 

ตัวอย่าง

<?php

echo date(DateTime::W3C);

?>

ผลลัพธ์

2010-06-16T12:13:22+08:00

 


ดูพารามิเตอร์อื่นๆ ได้จาก http://php.net/manual/en/function.date.php
ดูข้อมูลที่เหลือของคลาส DateTime ได้จาก http://www.php.net/manual/en/class.datetime.php


menu php