ฟังก์ชัน date_diff()
การใช้ฟังก์ชัน date_diff() (php 5.3 ขึ้นไป)

ฟังก์ชัน date_diff() เป็น alias ของ DateTime::diff ใช้สำหรับหาระยะห่างระหว่างวัน ฟังก์ชันจะคืนค่าออกมาเป็นตัวแปรคลาส DateInterval

ตัวอย่าง

<?php

$datetime1 = date_create('2003-01-10');
$datetime2 = date_create('2003-01-11');
$dateinterval = date_diff($datetime1, $datetime2);

echo $dateinterval->format('%R %d day');

?>

ผลลัพธ์
+ 1 day

จากตัวอย่าง เป็นการใช้งาน ฟังก์ชัน date_diff()
ตัวอย่างนี้ฟังก์ชันจะบอกความห่างระหว่าง datetime1 กับ datetime2 ซึ่งเป็นพารามิเตอร์ โดย return ค่ามาเป็นตัวแปรชนิด DateInterval และใช้ฟังก์ชัน format จัดรูปแบบโดยการส่งค่า พารามิเตอร์ของ DateInterval::format

สามารเปรียบเทียบกับ DateTime::diff


กลับ menu php