การใช้ DateTime::diff
การใช้ฟังก์ชัน diff ของคลาส DateTime (php 5.3 ขึ้นไป) เพื่อหาระยะห่างของวันเวลา

ฟังก์ชัน diff ของคลาส DateTime ใช้สำหรับหาระยะห่างระหว่างวัน ฟังก์ชันจะคืนค่าออกมาเป็นตัวแปรคลาส DateInterval

ตัวอย่าง

<?php

$datetime1 = new DateTime('2003-01-10');
$datetime2 = new DateTime('2003-01-11');
$dateinterval = $datetime1->diff($datetime2);

echo $dateinterval->format('%R %d day');

?>

ผลลัพธ์
+ 1 day

จากตัวอย่าง เป็นการใช้งาน ฟังก์ชัน diff ของคลาส DateTime นั่นคือ $datetime1->diff($datetime2)
ตัวอย่างนี้ฟังก์ชันจะบอกความห่างระหว่าง datetime1 กับ datetime2 ซึ่งเป็นพารามิเตอร์ โดย return ค่ามาเป็นตัวแปรชนิด DateInterval และใช้ฟังก์ชัน format จัดรูปแบบโดยการส่งค่า พารามิเตอร์ของ DateInterval::format

menu php