พารามิเตอร์บางตัวที่สำคัญของ DateInterval::format
พารามิเตอร์บางตัวที่สำคัญที่ใช้ส่งให้ฟังก์ชัน format() ของคลาส
DateInterval

พารามิเตอร์ คำอธิบาย ตัวอย่าง
%Y ปี ตัวเลขมี 0 นำ 01
%y ปี ตัวเลขไม่มี 0 นำ 1
%M เดือน ตัวเลขมี 0 นำ 01
%m เดือน ตัวเลขไม่มี 0 นำ 1
%D วัน ตัวเลขมี 0 นำ 01
%d วัน ตัวเลขไม่มี 0 นำ 1
%a จำนวนของวันทั้งหมด 4, 18, 8123
%H ชั่วโมง ตัวเลขมี 0 นำ 01
%h ชั่วโมง ตัวเลขไม่มี 0 นำ 1
%I (ไอ ตัวอักษรใหญ่) นาที ตัวเลขมี 0 นำ 01
%i นาที ตัวเลขไม่มี 0 นำ 1
%S วินาที ตัวเลขมี 0 นำ 01
%s วินาที ตัวเลขไม่มี 0 นำ 1
%R เครื่องหมาย + - +,-
%r เครื่องหมาย - เมื่อเป็นลบ และไม่มีเครื่องหมายเมื่อเป็นบวก -


ดูพารามิเตอร์อื่นๆ ได้จาก http://www.php.net/manual/en/dateinterval.format.php


menu php