ฟังก์ชัน date_add()
การใช้ฟังก์ชัน date_add() (php 5.3 ขึ้นไป) เพื่อเพิ่มจำนวนวันเวลา

ฟังก์ชัน date_add() ฟังก์ชันนี้เป็น alias ของ DateTime::add ใช้สำหรับเพิ่มวันเวลาเข้าไปใน object datetime โดยส่งพารามิเตอร์เป็นคลาส DateInterval

ตัวอย่าง

$date = new DateTime('2003-01-01');
date_add($date,new DateInterval('P10D'));
echo $date->format('ปี Y เดือน m วัน d');

หรืออาจจะใช้รูปฟังก์ขันทั้งหมดก็ได้

$date = date_create('2003-01-01');
date_add($date, date_interval_create_from_date_string('10 days'));
echo date_format($date, 'ปี Y เดือน m วัน d');

ผลลัพธ์
ปี 2003 เดือน 01 วัน 11 เพิ่มขึ้น 10 วันจาก ปี 2003 เดือน 01 วัน 01กลับ menu php