การใช้ DateTime::add
การใช้ฟังก์ชัน add ของคลาส DateTime (php 5.3 ขึ้นไป) เพื่อเพิ่มจำนวนวันเวลา

ฟังก์ชัน add ของคลาส DateTime ใช้สำหรับเพิ่มวันเวลาเข้าไปใน object datetime โดยส่งพารามิเตอร์เป็นคลาส DateInterval

ตัวอย่าง

<?php

$date = new DateTime('2003-01-01');
$date->add(new DateInterval('P10D'));
echo $date->format('ปี Y เดือน m วัน d');

?>

ผลลัพธ์
ปี 2003 เดือน 01 วัน 11

ตัวอย่างเป็นการเพิ่มวันเข้าไป 10 วันที่ object $date

menu php