ฟังก์ชัน strtotime()
การใช้ฟังก์ชัน strtotime() เพื่อรับค่า timestamp(วินาทีนับจาก 1 มกราคม 1970) ของวันเวลาตาม string ที่ใส่เป็นพารามิเตอร์

ฟังก์ชัน strtotime() จะ return ค่า timestamp ของวันเวลา
รูปแบบของ string ที่ใส่เป็นพารามิเตอร์มีมากมายหลากหลาย

ตัวอย่าง

$tm=strtotime('31 jan');
timestamp ของวันที่ 31 มกราคม ไม่ใส่ปีจะได้ค่าปีปัจจุบัน

$tm=strtotime('31 jan 2009');
timestamp ของวันที่ 31 มกราคม 2009

$tm=strtotime('now');
timestamp ของวันปัจจุบันที่รัน script

$tm=strtotime('+2 day');
timestamp ของวันปัจจุบัน บวกไป 2วัน

$tm=strtotime('+2 days');
timestamp ของวันปัจจุบัน บวกไป 2วัน ต่างจากข้างบนคือ days มี s

$tm=strtotime('-2 day');
timestamp ของวันปัจจุบัน ลบไป 2วัน

$tm=strtotime('+2week 2 days');
timestamp ของวันปัจจุบัน บวกไป 2 สัปดาห์ กับอีก 2วัน

$tm=strtotime('+2 month');
timestamp ของวันปัจจุบัน บวกไป 2 เดือน

$tm=strtotime('last sunday');
timestamp ของวันอาทิตย์ที่แล้ว

รูปแบอื่นๆที่น่าสนใจ


menu php