รูปแบบของ string ที่ให้เป็นพารามิเตอร์ของฟังก์ชัน strtotime()
รูปแบบ string ที่น่าสนใจสำหรับฟังก์ชัน strtotime()


คำที่ใช้ คำเหล่านี้จะใช้ประกอบขึ้นมาเป็น string

รูปแบบ คำอธิบาย ตัวอย่าง
ชื่อวัน 'sunday' | 'monday' | 'tuesday' | 'wednesday' | 'thursday' | 'friday' | 'saturday' | 'sun' | 'mon' | 'tue' | 'wed' | 'thu' | 'fri' | 'sat' | 'sun' 'sunday'
วัน 0 - 31 '31'
เดือน 'january' | 'february' | 'march' | 'april' | 'may' | 'june' | 'july' | 'august' | 'september' | 'october' | 'november' | 'december' | 'jan' | 'feb' | 'mar' | 'apr' | 'may' | 'jun' | 'jul' | 'aug' | 'sep' | 'sept' | 'oct' | 'nov' | 'dec' | "I" | "II" | "III" | "IV" | "V" | "VI" | "VII" | "VIII" | "IX" | "X" | "XI" | "XII" 'jan'
เดือนเป็นตัวเลข 0-12 '01','12','1'
ปี ตัวเลข 2 หรือ 4 หลัก '2003','03'

เครื่องหมายบวกลบ

และตามด้วยตัวเลข

+แล้วตัวเลข +1,+2
คำทั่วไป 'next' | 'last' | 'previous' | 'this' 'next'
หน่วย

'sec' | 'second' | 'min' | 'minute' | 'hour' | 'day' | 'fortnight' | 'forthnight' | 'month' | 'year' | 'week'

ทั้งหมดจะเติมหรือไม่เติม s ก็ได้

'week'
คำเกี่ยวกับวัน

'yesterday' | 'midnight' | 'today' | 'now' | 'noon' | 'tomorrow' | 'ago'

'yesterday'
ชั่วโมง

ตัวเลข 0-12 หรือ 0-23

"04", "7", "12"
นาที

ตัวเลข 0-59

"00", "12", "59"
วินาที

ตัวเลข 0-59

"00", "12", "59"
am และ pm

am และ pm

"A.m.", "pM", "am."

 

รูปแบบที่ประกอบขึ้นมา

รูปแบบ คำอธิบาย ตัวอย่าง
เดือนกับวันที่ ตัวเลขเดือน/ตัวเลขวันที่ "5/12", "10/27"
เดือนวันปี เดือน/วัน/ปี "12/22/78", "1/17/2006", "1/17/6"
ปีเดือนวัน ปี/เดือน/วัน "2008/6/30", "1978/12/22"
ปีเดือน ปี-เดือน "2008-6", "2008-06", "1978-12"
ปีเดือนวัน ปี-เดือน-วัน "2008-6-30", "78-12-22"
ปีเดือนวัน ปีเดือนวัน "15810726", "19780417", "18140517"

 

ตัวอย่าง

$tm=strtotime('31 jan');
timestamp ของวันที่ 31 มกราคม ไม่ใส่ปีจะได้ค่าปีีปัจจุบัน

$tm=strtotime('31 jan 2009');
timestamp ของวันที่ 31 มกราคม 2009

$tm=strtotime('now');
timestamp ของวันปัจจุบันที่รัน script

$tm=strtotime('+2 day');
timestamp ของวันปัจจุบัน บวกไป 2วัน

$tm=strtotime('1/17/2006');
timestamp ของวันที่ 17 มกราคม 2006

$tm=strtotime('yesterday');
timestamp ของเมื่อวาน

$tm=strtotime('2009-12-31');
timestamp ของวันที่ 31 ธันวาคม 2009

$tm=strtotime('last sunday');
timestamp ของวันอาทิตย์ที่แล้ว

$tm=strtotime('today 23.0.0');
timestamp ของวันนี้ 23 นาฬิกา

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วน ยังมีพารามิเตอร์อื่นๆอีกมาก ดูได้จาก http://php.net/manual/en/datetime.formats.php


menu php