ฟังก์ชัน strftime()
การใช้ฟังก์ชัน strftime() เพื่อรับค่าวัน เวลา ในรูปแบบ string

ฟังก์ชัน strftime() จะ return ค่ามาเป็น string

ตัวอย่าง

<?php

$today=strftime("%d %B %Y");

echo $today;

?>

ผลลัพธ์
17 June 2010
พารามิเตอร์ที่ใช้จะมีอยู่มากมายมีตัวอย่างบางส่วนใน พารามิเตอร์ที่สำคัญสำหรับฟังก์ชัน strftime()

menu php