พารามิเตอร์บางตัวที่สำคัญของฟังก์ชัน strftime()
พารามิเตอร์บางตัวที่สำคัญที่ใช้ส่งให้ฟังก์ชัน strftime()


วัน

พารามิเตอร์ คำอธิบาย ตัวอย่าง
%a วันชื่อย่อ Sun
%A วัน Sunday
%d วันในเดือน ตัวเลข 2 หลัก 01 - 31
%e วันในเดือน 1 - 31
%j วันในปี ตัวเลข 3 หลัก 001 - 366
%u วันในสัปดาห์ ตัวเลข 1แทนวันจันทร์ -7 แทนวันอาทิตย์ 1 - 7
%w วันในสัปดาห์ ตัวเลข 0 แทนวันอาทิตย์ - 6 แทนวันเสาร์ 0 - 6

 

สัปดาห์

พารามิเตอร์ คำอธิบาย ตัวอย่าง
%U สัปดาห์ในปี นับจากวันอาทิตย์แรกเป็นสัปดาห์แรก 13
%V สัปดาห์ในปี นับจากสัปดากห์แรกที่มีอย่างน้อย 4 วัน และเริ่มจากวันจันทร์เป็นวันแรก 01
%W สัปดาห์ในปี นับจากวันจันทร์แรกเป็นสัปดาห์แรก 42

 

เดือน

พารามิเตอร์ คำอธิบาย ตัวอย่าง
%b เดือน ชื่อย่อ Jan
%B เดือน January
%h เดือน ชื่อย่อ Jan
%m เดือน ตัวเลข 2 หลัก 01 - 12

 

ปี

พารามิเตอร์ คำอธิบาย ตัวอย่าง
%C ตัวเลข 2 ตัวจากการหารปีด้วย 100

19 ( คือ ศตวรรษ ที่ 20 )

%g Two digit representation of the year going by ISO-8601:1988 standards (see %V) Example: 09 for the week of January 6, 2009
%G The full four-digit version of %g Example: 2008 for the week of January 3, 2009
%y ปี ตัวเลข 2 หลัก 03 (แทน 2003)
%Y ปี ตัวเลข 4 หลัก 2003


เวลา

พารามิเตอร์ คำอธิบาย ตัวอย่าง
%H ชั่วโมง ตัวเลข 2 หลักรูปแบบ 24 ชั่วโมง 00 - 23
%I (ไอ ตัวใหญ่) ชั่วโมง ตัวเลข 2 หลักรูปแบบ 12 ชั่วโมง 01 - 12
%l (แอล ตัวเล็ก) ชั่วโมง ตัวเลขไม่มี 0 นำรูปแบบ 12 ชั่วโมง 1 - 12
%M นาที ตัวเลข 2 หลัก 00 - 59
%p AM หรือ PM AM
%P am หรือ pm am
%r Same as "%I:%M:%S %p" Example: 09:34:17 PM for 21:34:17
%R Same as "%H:%M" Example: 00:35 for 12:35 AM, 16:44 for 4:44 PM
%S วินาที ตัวเลข 2 หลัก 00 - 59
%T Same as "%H:%M:%S" Example: 21:34:17 for 09:34:17 PM
%X Preferred time representation based on locale, without the date Example: 03:59:16 or 15:59:16
%z Either the time zone offset from UTC or the abbreviation (depends on operating system) Example: -0500 or EST for Eastern Time
%Z The time zone offset/abbreviation option NOT given by %z (depends on operating system) Example: -0500 or EST for Eastern Time

 

ตัวอย่าง

<?php

$today=strftime("%m/%d/%y");

echo $today;

?>

ผลลัพธ์

06/17/10

ดูพารามิเตอร์อื่นๆ ได้จาก http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php


menu php