ฟังก์ชัน date_create()
การใช้
ฟังก์ชัน date_create()

ฟังก์ชันนี้เป็น alias ของ DateTime::__construct
ฟังก์ชันจะ return object ของคลาส DateTime

ตัวอย่าง

<?php

$date = date_create('2009-01-01');

?>


จากตัวอย่าง $date จะเป็น object ของคลาส DateTime เก็บค่าวันที่ 1 เดือน 1 ปี 2009
$date = date_create('2009-01-01') ก็เท่ากับ $date = new DateTime('2009-01-01')


กลับ menu php