ฟังก์ชัน date()
การใช้ฟังก์ชัน date() เพื่อรับค่าวัน เวลา ในรูปแบบ string

ฟังก์ชัน date() จะ return ค่ามาเป็น string โดยต้องมีการรับพารามิเตอร์อย่างน้อยหนึ่งตัว

ตัวอย่าง

<?php
echo date('d M y');
?>
ผลลัพธ์
14 Jun 10

ยังสามารถใช้ร่วมกับฟังก์ชัน mktime() ได้ด้วย เช่น

<?php
echo date("M-d-Y", mktime(0, 0, 0, 1, 14, 2010));
?>
ผลลัพธ์
Jan-14-2010


พารามิเตอร์ที่ใช้จะมีอยู่มากมายมีตัวอย่างบางส่วน พารามิเตอร์ที่สำคัญสำหรับฟังก์ชัน date()

menu php