ค่าคงที่

ค่าคงที่ในภาษา php

ประกาศค่าคงที่ใช้ define()

ตัวอย่าง

define("firstString", "Hello");

การใช้งานไม่ต้องใส่ $ นำหน้าเหมือน ตัวแปร เช่น

print(firstString);


กลับ menu php