ตัวแปร ( variable )

การใช้งานตัวแปรในภาษา php

นำหน้าด้วย $ ชื่อตัวแปรต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษร
ห้ามเว้นช่องว่าระหว่างคำ
ตัวอักษรเล็ก และใหญ่ถือเป็นคนละตัวกัน (case sensitive)
ชื่อตั้งได้ 1 - 255 ตัวอักษร

ตัวอย่าง

$var


กลับ menu php