การใช้ DateTime::sub
การใช้ฟังก์ชัน sub ของคลาส DateTime (php 5.3 ขึ้นไป) เพื่อลบจำนวนวันเวลา

ฟังก์ชัน sub ของคลาส DateTime ใช้สำหรับลดวันเวลาเข้าไปใน object datetime โดยส่งพารามิเตอร์เป็นคลาส DateInterval

ตัวอย่าง

<?php

$date = new DateTime('2003-01-20');
$date->sub(new DateInterval('P10D'));
echo $date->format('ปี Y เดือน m วัน d');

?>

ผลลัพธ์
ปี 2003 เดือน 01 วัน 10

ตัวอย่างเป็นการลดวันไป 10 วันที่ object $date

menu php