การใช้ DateTime::modify
การใช้ฟังก์ชัน modify ของคลาส DateTime (php 5.2 ขึ้นไป) เพื่อปรับวันเวลา

ตัวอย่าง

<?php

$date = new DateTime('2009-12-30');
echo $date->format('d-m-Y');
echo "<BR>";

$date->modify('+1 day');
echo $date->format('d-m-Y');?>

ผลลัพธ์
30-12-2009
31-12-2009

จากตัวอย่าง กำหนดวันเป็น 30 ธันวาคม 2009 แล้วใช้ ฟังก์ชัน modify ของคลาส DateTime เปลี่ยนวันเพิ่มขึ้น 1 วัน เป็น 31 ธันวาคม 2009

ฟังก์ชัน modify ของคลาส DateTime นี้รับพารามิเตอร์รูปแบบ string เหมือนกับ ฟังก์ชัน strtotime()


กลับ menu php