การใช้ DateTime::getTimestamp
การใช้ฟังก์ชัน getTimestamp ของคลาส DateTime (php 5.3 ขึ้นไป) เพื่อรับค่า timestamp

ตัวอย่าง

<?php

echo mktime(0, 0, 0, 1, 1, 2003);
echo "<BR>";

$date = new DateTime('2003-01-01');
echo $date->getTimestamp();


?>

ผลลัพธ์
1041354000
1041354000

จากตัวอย่าง เป็นการพิมพ์ค่า timestamp ด้วยฟังก์ชัน mktime() และฟังก์ชันgetTimestamp()ของคลาส DateTime
โดยเป็น timestamp ของวันที่ 1 เดือน มกราคม 2003 จะเห็นว่าผลลัพธ์ออกมาเหมือนกัน

menu php