ฟังก์ชัน mktime()
การใช้ฟังก์ชัน mktime() เพื่อรับค่า Unix timestamp

ฟังก์ชัน mktime() จะ return ค่าวินาทีที่นับจากวันที่ 1 มกราคม 1970 ที่สอดคล้องกับพารามิเตอร์ที่ส่งให้ฟังก์ชัน

ตัวอย่าง

<?php

echo date("M-d-Y", mktime(0, 0, 0, 1, 1, 1997));

?>

ผลลัพธ์
Jan-01-1997

ฟังก์ชันมีรูปแบบคือ mktime(hour,minute,second,month,day,year)
hour ค่า 0-23 หรือ date("H")
minute ค่า 0-59 หรือ date("i")
second ค่า 0-59 หรือ date("s")
month ค่า 1-12 หรือ date("n")
day ค่า 1-31 หรือ date("j")
year ค่า ปีเช่น 2003 หรือ date("Y")

menu php