การใช้ DateTime::format
การใช้ฟังก์ชัน format ของคลาส DateTime (php 5.2 ขึ้นไป) เพื่อจัดรูปแบบของวันเวลา

ตัวอย่าง

<?php

$date = new DateTime('2003-01-01');
echo $date->format('H:i:s d m Y');

?>

ผลลัพธ์
00:00:00 01 01 2003

จากตัวอย่าง เป็นการพิมพ์ค่าวันเวลาของตัวแปร $date
การใช้ฟังก์ชัน format รับค่าพารามิเตอร์แบบเดียวกับฟังก์ชัน date()

menu php