ฟังก์ชัน zip_open()
เปิดไฟล์ zip ด้วยฟังก์ชัน zip_open()

 

รูปแบบ
zip_open(filename)

filename คือ ที่อยู่ของไฟล์ zip รูปแบบสตริง

ตัวอย่าง
<?php

$path = getcwd() . '\test.zip';

$zip = zip_open($path);

zip_read($zip);

// some code

zip_close($zip);

?>

 

ทีอยู่ของไฟล์ zip ต้องมีรูปแบบเต็มเช่น c:\test.zip หรืออาจใช้ฟังก์ชัน getcwd() ที่คืนค่าสตริง path ปัจจุบันมาให้

 


กลับ menu php