ฟังก์ชัน zip_entry_read()
อ่านไฟล์ที่อยู่ในไฟล์zip ด้วยฟังก์ชัน zip_entry_read()

 

รูปแบบ
zip_entry_read(zip_entry,length)

zip_entry คือ resource ที่ได้จากฟังก์ชัน zip_read()

length คือ ความยาวที่ต้องการอ่านหน่วยเป็น byte (Default คือ 1024)ตัวอย่าง
<?php

$path = getcwd() . '\test.zip';

$zip = zip_open($path);

if ($zip)
{
while ($zip_entry = zip_read($zip))
{

echo "File Name: " . zip_entry_name($zip_entry) . "<br />";

if (zip_entry_open($zip, $zip_entry))
{
echo "File Contents:<br/>";
$contents = zip_entry_read($zip_entry);
echo "$contents<br />";
zip_entry_close($zip_entry);
}
echo "<br />";
}

zip_close($zip);
}

?>

 

 


กลับ menu php