ฟังก์ชัน zip_entry_compressedsize()
อ่านขนาดของไฟล์ที่อยู่ในไฟล์zip ด้วยฟังก์ชัน zip_entry_compressedsize()

ขนาดตอนที่บีบอัดแล้ว

 

รูปแบบ
zip_entry_compressedsize(zip_entry)

zip_entry คือ resource ที่ได้จากฟังก์ชัน zip_read()


ตัวอย่าง
<?php

$path = getcwd() . '\test.zip';

$zip = zip_open($path);

if ($zip)
{
while ($zip_entry = zip_read($zip))
{
echo "<p>";
echo "Name: " . zip_entry_name($zip_entry) . "<br />";
echo "Compressed Size: "
. zip_entry_compressedsize($zip_entry);
echo "</p>";
}
zip_close($zip);
}

?>

 

 


กลับ menu php