ฟังก์ชัน zip_close()
ปิดไฟล์ zip ด้วยฟังก์ชัน zip_close()

 

รูปแบบ
zip_close(zip)

zip คือ resource ที่ได้จากการใช้ฟังก์ชัน zip_open()

ตัวอย่าง
<?php

$path = getcwd() . '\test.zip';

$zip = zip_open($path);

zip_read($zip);

// some code

zip_close($zip);

?>

 

 


กลับ menu php