การอ่านข้อมูลของ element ที่ต้องการด้วย xpath()
การอ่านข้อมูลของ element ที่ต้องการด้วย
xpath()

ตัวอย่าง
<?php

$xml = simplexml_load_file('city.xml');
$names=$xml->xpath('/world/city/name');
foreach($names as $name)
{
echo "$name"."<BR>";
}

?>

ผลลัพธ์
New York
Tokyo
Christchurch

จากตัวอย่างเป็นการโหลด xml จากไฟล์ city.xml เข้ามาด้วยฟังก์ชัน simplexml_load_file() แล้วอ่านข้อมูลตาม path ที่ใส่ไว้คือ /world/city/name


กลับ menu php