ไฟล์ xml ที่ใช้เป็นตัวอย่าง
ไฟล์ xml ที่ใช้เป็นตัวอย่าง


ไฟล์ city.xml

<?xml version="1.0"?>
<world>

<city>
<name>New York</name>
<country>USA</country>
</city>

<city>
<name>Tokyo</name>
<country>Japan</country>
</city>

<city>
<name>Christchurch</name>
<country>New Zealand</country>
</city>

</
world>


กลับ menu php