การส่งค่า parameter โดยไม่ประกาศไว้ในฟังก์ชัน

ปกติการประกาศ function ต้องกำหนด parameter ตัวอย่างเช่น

function testFunc($a,$b,$c)
{
echo " $a $b $c";
}

testFunc(1, 2, 3);

แต่สามารถไม่ประกาศ parameter ก็ได้ตัวอย่างเช่น

function countArgs()
{
$numArgs = func_num_args();
$a=func_get_arg(0);
$b=func_get_arg(1);
$c=func_get_arg(2);
echo "arguments = $numArgs";
}

countArgs(1, 2, 3);

สามารถรับรู้ว่ามี parameter กี่ตัวโดยการเรียกฟังก์ชัน func_num_args() ค่า return จากฟังก์ชันนี้คือ จำนวน parameter
และสามารถรับค่าของ parameter ได้โดยฟังก์ชัน func_get_arg() ตามตัวอย่าง

menu php