ฟังก์ชัน vfprintf()
พิมพ์ข้อความใส่ไฟล์ตามรูปแบบที่กำหนด ด้วยฟังก์ชัน vfprintf()

ฟังก์ชันนี้ทำงานเหมือนฟังก์ชัน fprintf() แต่เปลี่ยนเป็นรับข้อมูลรูปแบบ array

 

รูปแบบ
vfprintf(stream , format , argarray)
stream คือ resource ของไฟล์ที่ต้องการ
format คือ รูปแบบ
argarray คือ ข้อมูลที่ใส่ให้ format รูปแบบ array

รูปแบบของ format ที่น่าสนใจคือ
%% - รูปแบบ %
%b - เลขฐานสอง
%c - ตัวอักษรที่สอดคล้องกับ ASCII value
%d - เลขฐาน 10 แบบมีเครื่องหมาย
%e - สัญลักษณ์แบบวิทยาศาสตร์ เช่น 1.2e+2
%u - เลขฐาน 10 แบบไม่มีเครื่องหมาย
%f - เลขทศนิยมแบบมี local settings
%F - เลขทศนิยมแบบไม่มี local settings
%o - เลขฐาน 8
%s - String
%x - เลขฐาน 16 ตัวอักษรเล็ก
%X - เลขฐาน 16 ตัวอักษรใหญ่

 

ค่าreturnของฟังก์ชัน
เป็นความยาวของ output string

ตัวอย่าง
<?php

$str = "Hello";
$file = fopen("test.txt","w");
echo vfprintf($file,"%s world",array($str));

?>

 

 


กลับ menu php