ฟังก์ชัน var_dump

var_dump เป็นฟังก์ชันสำหรับ printข้อมูลของตัวแปรออกมา โดยแสดงชนิดของตัวแปรและค่าของตัวแปร
รูปแบบฟังก์ชัน
void var_dump ( mixed $expression [, mixed $expression [, $... ]] )

ตัวอย่างการใช้งาน
var_dump($a);
var_dump($b,$c);

ตัวอย่าง

<?php
$a = array ('ny' => 'New York', 'tk' => 'Tokyo');
var_dump ($a);
echo "<br>";

$b=100.123;
var_dump($b);
echo "<br>";

$c=100;
var_dump($c);
echo "<br>";
?>

ผลลัพธ์

array(2) { ["ny"]=> string(8) "New York" ["tk"]=> string(5) "Tokyo" }
float(100.123)
int(100)


menu php