ฟังก์ชัน usleep()
delay การทำงาน ด้วยฟังก์ชัน usleep()

 

รูปแบบ
usleep(microseconds)

microseconds คือ จำนวนเวลาที่หยุดการทำงาน หน่วยเป็นไมโครวินาที (microseconds)

ตัวอย่าง
<?php

// Current time
echo date('h:i:s') . "\n";

// wait for 10 seconds
usleep(10000000);

// หลังจาก 10 seconds
echo date('h:i:s') . "\n";

?>


กลับ menu php