ฟังก์ชัน unpack()
unpacks data จาก binary string ด้วยฟังก์ชัน unpack()

 

รูปแบบ
unpack(format,data)

format คือ รูปแบบที่ต้องการค่าที่เป็นไปได้คือ
a - NUL-padded string
A - SPACE-padded string
h - Hex string, low nibble first
H - Hex string, high nibble first
c - signed char
C - unsigned char
s - signed short (always 16 bit, machine byte order)
S - unsigned short (always 16 bit, machine byte order)
n - unsigned short (always 16 bit, big endian byte order)
v - unsigned short (always 16 bit, little endian byte order)
i - signed integer (machine dependent size and byte order)
I - unsigned integer (machine dependent size and byte order)
l - signed long (always 32 bit, machine byte order)
L - unsigned long (always 32 bit, machine byte order)
N - unsigned long (always 32 bit, big endian byte order)
V - unsigned long (always 32 bit, little endian byte order)
f - float (machine dependent size and representation)
d - double (machine dependent size and representation)
x - NUL byte
X - Back up one byte
@ - NUL-fill to absolute position

data คือ ข้อมูลที่ต้องการ unpack

 

 

 

ตัวอย่าง
<?php

$data = "PHP";
print_r(unpack("C*",$data));

?>

ผลลัพธ์
Array
(
[1] => 80
[2] => 72
[3] => 80
)

 

 


กลับ menu php