ฟังก์ชัน unlink()
delete ไฟล์ ด้วยฟังก์ชัน unlink()

รูปแบบ
unlink(filename)
filename คือ ที่อยู่ของไฟล์

ตัวอย่าง
<?php

$file = "c:\\test.txt";

if (unlink($file))
{
echo ("deleted $file");
}
else
{
echo ("error");
}

?>

จากตัวอย่าง
ถ้า delete สำเร็จจะ return TRUE ทำให้พิมพ์ deleted c:\test.txt
ถ้าไม่สำเร็จจะ return FALSE ทำให้พิมพ์ error


กลับ menu php