ฟังก์ชัน uniqid

uniqid เป็นฟังก์ชันสำหรับสร้าง id ขึ้นมาโดยมีพื้นฐานมาจาก เวลาในหน่วย microseconds

รูปแบบฟังก์ชัน
uniqid(prefix,more_entropy)
prefix เป็นการกำหนด prefix มีประโยชน์เมื่อมีการเรียกฟังก์ชันในเวลาเดียวกัน
more_entropy กำหนดการเข้ารหัส ถ้าไม่กำหนดฟังก์ชันจะ return มา 13 ตัวอักษร ถ้ากำหนด true จะ return มา 23 ตัวอักษร
ทั้ง prefix และ more_entropy เป็น opotion ไม่กำหนดก็ได้

ตัวอย่าง
<?php
echo uniqid( 'pstr' ); // กำหนด prefix
echo uniqid( '' , true ); // กำหนด more_entropy
echo uniqid(); // ไม่กำหนด
?>

menu php